Steenovenweg 5 | 5708HN | Helmond
+31 (0) 492 47 44 47
+31 (0) 492 47 67 41

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Akkaya

Artikel 1:
Advocatenkantoor Akkaya betreft een eenmanszaak. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, dan wel andersoortige overeenkomst in de ruimste zin des woords tussen mr. R. Akkaya, handelend onder de naam ‘Advocatenkantoor Akkaya’, hierna te noemen “Akkaya” en cliënt, hierna te noemen “Opdrachtgever”.

Artikel 2:
Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Akkaya werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door Akkaya wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten Akkaya aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3:
De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4:
Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Akkaya, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5:
Opdrachten komen tot stand nadat Akkaya schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en de opdrachtbevestiging van Opdrachtgever voor akkoord ondertekend heeft retour ontvangen dan wel een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. Wanneer Akkaya en Opdrachtgever overeen zijn gekomen dat voor aanvang van de opdracht een voorschotbetaling dient plaats te vinden als bedoeld in artikel 15 van onderhavige algemene voorwaarden is Akkaya pas gehouden tot het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. belangenbehartiging over te gaan nadat de voorschotbetaling door Akkaya daadwerkelijk op haar bankrekening is ontvangen.

Artikel 6:
Iedere aansprakelijkheid van Akkaya is beperkt tot het maximum bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico dat Akkaya in verband met voormelde verzekering draagt. Een kopie van de huidige polissen en voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.

Artikel 7:
Akkaya voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 8:
Elke aan Akkaya gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Akkaya zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Akkaya is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Akkaya.

Artikel 9:
De Opdrachtgever geeft Akkaya op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang voor het uitvoeren van de opdracht c.q. ten behoeve van de belangenbehartiging van belang zijn aan hen te overleggen, voor zover zulks in overeenstemming is met de Advocatenwet en de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 10:
De Opdrachtgever vrijwaart Akkaya tegen alle aansprakelijkheid van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Akkaya.

Artikel 11:
Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Akkaya vast te stellen uurtarieven. Opdrachtgever stemt er op voorhand mee in dat de uurtarieven jaarlijks kunnen worden aangepast zonder dat daarvoor een nieuwe opdrachtbevestiging benodigd is alsmede dat de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 12:
Door Akkaya ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten etc.) wordt een percentage ad 5% van het honorarium in rekening gebracht, welk percentage jaarlijks kan worden bijgesteld. Opdrachtgever stemt er op voorhand mee in dat het percentage als bedoeld in onderhavig artikel jaarlijks kan worden aangepast zonder dat daarvoor een nieuwe opdrachtbevestiging benodigd is. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 13:
De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, waarna de declaraties direct opeisbaar zijn. Verrekening en opschorting door de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. De declaraties moeten zonder beroep op opschorting en/of verrekening door Opdrachtgever worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever een rentepercentage van 1,5% per maand verschuldigd.

Tevens is de Opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-, ter zake van administratie- en incassokosten. Behoudens bijzondere omstandigheden en behoudens de Advocatenwet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Akkaya het recht om bij niet betaling van de opeisbare declaratie(s) haar werkzaamheden op te schorten c.q. te staken, zonder dat zulks tot enige aansprakelijkheid leidt bij Akkaya.

Artikel 14:
Akkaya behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Akkaya in redelijkheid te bepalen voorschotten door de Opdrachtgever worden betaald. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Akkaya dit bedrag aan de Opdrachtgever restitueren.

Artikel 15:
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Akkaya maar ook ten behoeve van alle natuurlijke personen (waaronder werknemers en hulppersonen) en rechtspersonen en bestuurders van rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Akkaya zijn betrokken.

Artikel 16:
Op de dienstverlening van Advocatenkantoor Akkaya is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden.
De interne kantoorklachtenregeling is aan deze algemene voorwaarden gehecht.

Artikel 17:
Akkaya is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 18:
Ingeval van vakanties, ziekte en eventuele overige verhinderingen wordt het kantoor van Advocatenkantoor Akkaya waargenomen door een advocaat, werkzaam bij een ander advocatenkantoor. De waarnemer is mw. mr. H. Sanli van Sanli Advocatuur uit Helmond.

Artikel 19:
Op de tussen Akkaya en haar Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is zullen eventuele geschillen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Hertogenbosch, Nederland.

Advocatenkantoor Akkaya is gevestigd in Helmond en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59921404.

Helmond, 11 februari 2014

Kantoorklachtenregeling

(behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Akkaya

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
• klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde en klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
• klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
• klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Akkaya en de cliënt.
2. Advocatenkantoor Akkaya draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Advocatenkantoor Akkaya heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur voor arbitraal vonnis en in consumentengevallen voor bindend advies.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. H. Sanli, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.