Steenovenweg 5 | 5708HN | Helmond
+31 (0) 492 47 44 47
+31 (0) 492 47 67 41

Privacyverklaring

Advocatenkantoor Akkaya hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft respect voor uw privacy. Via de privacyverklaring informeert de advocaat u daarom over de gegevens die hij van u heeft en waarom. Dit doet hij zo toegankelijk en duidelijk mogelijk, conform alle wettelijke bepalingen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”) gelden.

Welke persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Akkaya?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die de advocaat van u kan verwerken (dat wil zeggen van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;

contactgegevens zoals (post)adres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres; aanvullende persoonsgegevens zoals burgerservicenummer, vreemdelingen- nummer, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat; financiële informatie, zoals bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer; technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt; alle overige persoonsgegevens die Advocatenkantoor Akkaya van of over u krijgt of die zelf verkregen worden en die worden gebruikt voor de hieronder genoemde doelen (waaronder bijvoorbeeld de relevante (persoons)gegevens van de thuiswonende minderjarige kinderen en de wederpartij).

Hoe verkrijgt Advocatenkantoor Akkaya persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgt Advocatenkantoor Akkaya uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u een opdracht voor juridische dienstverlening geeft en als u de website bezoekt en een formulier op de website invult, uw visitekaartje geeft of uit informatie die de advocaat krijgt tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Akkaya uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wordt behandeld, via bijvoorbeeld (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites.

Waarvoor verwerkt Advocatenkantoor Akkaya persoonsgegevens?

In alle relaties die Advocatenkantoor Akkaya aangaat zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening te bieden. De advocaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Juridische dienstverlening

Advocatenkantoor Akkaya verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, voeren van een gerechtelijke procedure of verzorgen van juridische kennisoverdracht).

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Advocatenkantoor Akkaya verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Tevredenheidsonderzoeken

Advocatenkantoor Akkaya vindt het belangrijk om te weten wat u van de dienstverlening vindt. Advocatenkantoor Akkaya kan daarom na afronding van een opdracht u uitnodigen om een formulier voor klanttevredenheid in te vullen.

Op welke gronden verwerkt Advocatenkantoor Akkaya persoonsgegevens?

Advocatenkantoor Akkaya mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:  voor de uitvoering van een overeenkomst; vanwege een wettelijke verplichting; met uw toestemming; vanwege een gerechtvaardigd belang.

Met wie deelt Advocatenkantoor Akkaya persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat Advocatenkantoor Akkaya uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

om de juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren van een gerechtelijke procedure;

om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;

derden die worden ingeschakeld voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals de Raad voor Rechtsbijstand of een tolk- en vertaalbureau.

Derden aan wie de advocaat uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Advocatenkantoor Akkaya, dan sluit de advocaat een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Hoe lang bewaart Advocatenkantoor Akkaya persoonsgegevens?

Advocatenkantoor Akkaya bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels, dan wordt die termijn aangehouden.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Advocatenkantoor Akkaya heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, (ongewenste) openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Welke rechten hebt u?

U kunt de persoonsgegevens, die Advocatenkantoor Akkaya van u verwerkt, inzien en u hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen, indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. De advocaat zal beoordelen of op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kan worden gekomen.

Hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

In sommige gevallen kan Advocatenkantoor Akkaya niet aan uw verzoek voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te kunnen voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mocht Advocatenkantoor Akkaya aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar worden gemaakt.

Contact opnemen met Advocatenkantoor Akkaya

Ingeval u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze schriftelijk aan ons kenbaar maken via:

Advocatenkantoor Akkaya
Steenovenweg 5
| 5708 HN | Helmond

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring treedt in werking per 25 mei 2018. Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien. Het is mogelijk dat dit beleid kan worden aangepast. Om die reden adviseert Advocatenkantoor Akkaya u de privacyverklaring, welk u kunt downloaden via de website, regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen. Indien de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, zal een publicatie plaatsvinden via de website van Advocatenkantoor Akkaya.